Új szolgáltatás az álláskereső kerületi nők részére – MASNI (Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda).   |    Kereső programunk segítségével írja be lakcímét, válassza ki a keresett szolgáltatást és azonnal megtudja, hogy lakókörzete alapján milyen közvetlen elérhetőségeken keresztül tudja felvenni munkatársainkkal a kapcsolatot.
Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú finanszírozás tükrében - a területi alapú ellátási modell bevezetése és tapasztalatai
„Meg kell erősíteni a gyermekvédelmi jelzőrendszert, hogy a szakemberek időben léphessenek, ha veszélyeztetett vagy bántalmazott fiatal kerül a látókörükbe” - erről az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára beszélt egy szakmai konferencián.

Czibere Károly kifejtette: egyetlen "elkallódott gyermek is sok", ezért szükség van az egészségügyi, köznevelési, szociális, családpolitikai ágazatok közötti gyakorlati együttműködésre.

A januárra tervezett jogszabály-módosítási csomag legfontosabb céljának a gyermekjóléti szolgáltatások megerősítését nevezte. (Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján megjelent cikket IDE kattintva olvashatja el!)


KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A KÉPZÉS INDOKOLTSÁGA:
A szociális ellátórendszer XXI. századi sajátos társadalmi-gazdasági kontextushoz igazodó, fejlesztésre irányuló törekvései szakmailag és gazdaságilag egyaránt hatékony megoldásokra ösztönzik a szociális szolgáltatókat. A szociális ellátórendszer modernizációja során a szolgáltató intézmények új kihívásokkal kell szembenézzenek a szolgáltatás-szervezés, munkaszervezés – és megosztás területén.
A tanfolyam hiánypótló, a humán szolgáltatások megújítását célzó törekvések gyakorlati megvalósításához kínál „kézikönyvet”, konkretizálva és nevesítve a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges munkaszervezési feladatokat, alternatívát kínálva a hatékonyabb feladatellátáshoz szükséges strukturális átalakítások menetére, adekvát válaszokat adva az átszervezéssel rendeltetésszerűen együtt járó dilemmák, nehézségek minimalizálására.

A 2013. év decemberében megalkotott Egészségügyi és Szociális Ágazati Stratégiai Terv - és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási Terv – iránymutatásai megteremtik a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges szakmai keretet az intézményekre váró munkaszervezési feladatok elvégzéséhez. A Stratégiára épülő Területi alapú Ellátási Modell hiánypótló, mintaprogram, az adekvát szolgáltatás-szervezés lehetséges útja, mely garanciális minőségügyi programként funkcionálhat az új gazdasági-társadalmi kihívásokhoz igazodó szakmai működés rendszerében.

2014. május 23-án a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ konferenciát tartott a szociális és egészségügyi ágazat átszervezéséről, melyen a terület szakemberei megismerkedhettek az Erzsébetvárosban mintaprogramként megvalósuló Területi Ellátási Modellel (TEM). Az ellátási modell mind helyi, mind országos szinten érdeklődésre tartott számot, a szakmai napra érkeztek szakemberek Mezőcsátról, Bátonyterenyéről, Sárospatakról és fővárosi kerületekből is. A program interaktív záró részében a résztvevők innovatívként értékelték a modellkísérletet, igény mutatkozott annak mélyebb megismerésére és átvételére is.
 
A képzés célja, hogy a képzésen résztvevő szakemberek:
  • átfogó képet kapjanak a szociális ellátórendszer modernizációját célzó törekvésekről, a szükséges szemléletváltás szakmai és gazdasági hátteréről, a kapcsolódó jogszabályi változásokról,
  • megismerjék az Egészségügyi és Szociális Ágazatai Stratégiát, a kapcsolódó Szolgáltatási Tervet és a ráépülő mintaprogramot, a Területi alapú Ellátási Modellhez kapcsolódó megvalósítási programot,
  • felkészüljenek a szociális ellátórendszer hatékonyságát célzó átszervezési feladatok akadálymentes megvalósítására,
  • megszerezzék a képzés során szerzett tapasztalatok megosztásához szükséges készségeket, és képessé váljanak további fejlesztési javaslatok megfogalmazására.

A képzés célcsoportja:
  • A személyes gondoskodást végző intézmények vezetői,
  • gyakorló szakemberek, akik a családi- és gyermekjóléti alapellátások területén végzik tevékenységüket.
    A képzésre történő jelentkezés feltétele:
    közép-, illetve felsőfokú szociális végzettség.

A képzés során elsajátítható ismeretek, a képzés várható eredményei: 
A résztvevők megismerik a képzéshez kapcsolódó szakkifejezéseket, koncepciókat, a minőségügyi programokban rejlő lehetőségeket. Képessé válnak az ügyfélközpontú működés irányába vezető munkaszervezési feladatok elvégzésére, elsajátítják az eredményes a szolgáltatás-szervezéshez szükséges ismereteket, képessé válnak az ügyfélkörük igényeinek professzionálisabb kiszolgálására. Eredményesen tudják kezelni a fejlesztésekkel járó átszervezési, munkaszervezési folyamatok során fellépő nehézségeket és speciális helyzeteket, képessé válnak célirányos fejlesztő javaslatok megfogalmazására. A résztvevők a tevékenységek tervezésével és szervezésével kapcsolatos, képzés során szerzett gyakorlati  ismereteiket alkalmazni tudják a mindennapi munkájuk során, az ügyfélközpontú feladatellátáshoz szükséges új szemlélet hatással  lehet szakmai kommunikációjukra.


A KÉPZÉS TÉMAKÖREI:


1. Kompetenciafejlesztés
1.1 Bevezetés, programismertetés, logisztika. A program kereteinek, céljainak, tematikájának és módszereinek ismertetése. Egyéni bemutatkozások.
1.2 Kommunikációs torzulások. Játékok a kommunikáció torzulásának és jelentőségének demonstrálására. Akadályok egymás megértésében. Szervezeti kommunikációs minták.
1.3 Problémamegoldás. Versengés és együttműködés.
1.4 A bizalom köre. Csoportos gyakorlatok a bizalom élményének, fontosságának megtapasztalására. Bizalom térkép – a kapcsolatrendszeres feltérképezése a bizalom szintjének szempontjából.
1.5 A tapasztalatok összegzése, megbeszélése. Záró kör.

2. A szociális szolgáltatások intézményrendszere, gazdasági és jogi szabályozása. Feladatközpontú   szolgáltatásszervezés.
2.1 Az Önkormányzati rendszer és a gazdasági működés. A feladatalapú finanszírozás és szakmai indokoltsága. A párhuzamos szolgáltatások felszámolásának igénye.
2.2 Ellátásszervezés; a pénzbeli és természetbeni juttatások, a személyes gondoskodás körébe tartozó kötelezően ellátandó és önként vállalt támogatási formák szolgáltatásszervezési lehetőségei (integrált és önálló intézményi struktúrában). Költségoptimalizálás.

3. Az intézményközpontú és ügyfélközpontú működés ellentmondásai. A szolgáltatásintegráció.
3.1 Az ügyfél erőforrásai. Az intézményi szolgáltatások köre, a külső és a közösségi erőforrások. Ki az ügyfél, kinek az ügyfele? (Közös) ügyfélkör meghatározása az egyes szolgáltatástípusokban.
3.2 A kötelező és az önkéntes igénybevétel. Pszichés viszonyulás és motiváció. Probléma- vagy megoldás-utak? A szolgáltatások bemeneti rendszere, a kimenetvezérelt működés hiánya. Miért marad?

4. Szolgáltatásintegráció, az intézményi színtér és az ügyféligények.
4.1 A szolgáltatás elérés egyenlőtlenségei az intézményközpontú működésben. Az ügyfélközpontú ellátás szempontrendszere.
4.2 A szakmai integráció gazdasági és szervezeti integrációtól független kihívásai. Szemléletváltás a segítő munkában.
4.3 A szolgáltatásintegráció megvalósítási lehetőségei. A Területi alapú Ellátási Modell (TEM) és Szolgáltatási terv.

5. A TEM modell bevezetése és munkaszervezési fázisai.
5.1 Az előkészítés fázisai, az ügyfélszempontok elsődlegessége.
5.2 Az intézményi színtér feladatai, belső átszervezés. Az előkészítés fázisai, a tájékoztatás, képzés és az intézményi szabály- és dokumentációs rendszer. A munkaszervezés minőségügyi garanciái. A kiemelt ügycsoportok meghatározása.
5.3 A TEM bevezetésének lépései. A szociális térkép. Minőségfejlesztési programok, protokollok.
5.4 A helyi erőforrások felhasználása, a külső források beépülésének lehetőségei a segítő folyamatokba. A jelzőrendszeri működés átalakulása.
5.5 Szakmaközi együttműködés a szolgáltatásintegrációban. Körzeti fórumok létrejötte.
5.6 Projektfeladat. Saját intézménytípusra szabott rövid megvalósítási program elkészítése a tanfolyam során elsajátítottak és elkészített segédanyagtár alapján (egyéni munka, csoportmunka).

6. A minőségügyi fejlesztés lehetőségei. A feladatfinanszírozás és a kompetenciahatárok.
6.1 Adatgyűjtés és információáramoltatás. A belső jelzési kötelezettség a speciális tagságot jelentő integrált intézményi struktúrában. A nyilvántartások rendszere a TEM modell keretében.
6.2 Szolgáltatáscélok, a segítségnyújtás lépései. A megtartó és a fejlesztő szolgáltatástípus. Jó gyakorlatok az intenzív ügyféltámogatásban, intenzív családtámogatási program.KÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

A továbbképzést szervező megnevezése, címe: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
1072 Budapest, Nyár utca 7.
A program címe: Adekvát szolgáltatásszervezés a feladatalapú finanszírozás tükrében - A Területi alapú Ellátási Modell bevezetése és tapasztalatai
A program minősítése érvényes: 2020. június 30-ig
A program célja, tartalma: Megismerjék az eü. és szoc. ágazati stratégiát, a szolgáltatási tervet, a mintaprogramot és a TEM-programot.
A program célcsoportja: szakdolgozó, középvezető, magasabb vezető
A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport (ok): étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, idősek klubja, gondozási központ, fogyatékosok nappali intézménye, szenvedélybetegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye, nappali melegedő, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, egyéb: eü. intézmények
A szerezhető továbbképzési pontérték: 40
A program időtartama (óra): 40 óra
A program indításának tervezett helyszíne: Budapest, országos
A résztvevő által fizetendő részvételi díj: 35000 Ft (tartalmazza az elektronikusan megküldött hallgatói anyagot)
A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma, e-mail címe: Vas Zsuzsanna
1/321-0128

A program engedélyszáma: T-05-004/2017
A tanfolyam elvégzésekor megszerezhető okirat: igazolás továbbképzésen való részvételről

Előzetes tudásszint beszámítása 40 órás képzésünk esetén NEM lehetséges!

 

RÉSZVÉTELI TUDNIVALÓK: Egyéni jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról IDE kattintva tájékozódhat

Kihelyezett/csoportos jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról IDE kattintva tájékozódhat