Család- és Gyermekjóléti Központ – Szolgáltatási Centrum

Mivel foglalkozunk?

A Szolgáltatási Centrum feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése.

A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 39. § és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait.

A családsegítő szolgáltatás célja és feladata

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A Szolgálat az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében:

a) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt;
b) segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való hozzájutásban,
c) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében;
d) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását;
e) ellátja az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat;
f) tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére;
g) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat működtet;
h) elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket;
i) veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretében szervezi a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben;
j) felhívja a települési önkormányzat figyelmét egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire és az ellátórendszer esetleges hiányosságaira.

A családsegítés általános segítő szolgáltatás keretében információnyújtást, tájékoztatást, életvezetési tanácsadást, ügyintézésben segítségnyújtást és a családok működőképességének erősítése érdekében családgondozást végez.
A segítő szolgáltatás az intézményi egység telephelyein, továbbá a kliens otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a családsegítő szolgálatban folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg.

A szolgáltatást a kerületi állandó lakcímmel rendelkezőkön kívül igénybe vehetik a kerületben életvitelszerűen tartózkodó lakosok, köztük az albérletben élők és a szívességi lakáshasználók is. A lakhatási szolgáltatás keretén belül fogadunk hajléktalan ügyfeleket, elsősorban azokat, akiknek korábbi lakáshasználata a kerülethez kötődött.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja, feladata

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A gyermekjóléti ellátás és szolgáltatás általános feladata a gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

 • A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
 • A családsegítési, családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés, káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
 • Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése;
 • Szabadidős programok szervezése;
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • Közreműködés hatósági intézkedésben.

A gyermekvédelmi beavatkozás mindig a gyermek érdekében történik és amennyiben lehetséges, a szülőket támogató módszerek is hangsúlyt kapnak. A szociális munkás a családgondozást tervezett módon végzi a működési zavarok ellensúlyozása és a családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében, a legkisebb beavatkozás elve mentén.
A gyermek érdekében a szülő támogatásának, megerősítésének céljával kezdeményezheti a különböző szolgáltatások igénybevételét is.
A gyermekjóléti központ járási szolgáltatóként ellátja a gyermekjóléti szolgálat feladatait is.
Működtet problémaorientált, illetve a gyermekek kreatív foglalkoztatását szolgáló csoportokat. Az ünnepekhez kapcsolódó és egyéb tematikus gyermekprogramok, továbbá a családi egységet erősítő szabadidős és közösségi programok részben a prevenciót, részben az ártalomcsökkentést szolgálják. A nyári szünet idején táborokat szervez, illetve napközbeni foglalkozást tart veszélyeztetett gyermekek számára. A gondozott gyerekek számára fejlesztő pedagógiai szolgáltatást biztosít.

A szolgáltatást a kerületi állandó lakcímmel rendelkezőkön kívül igénybe vehetik a kerületben életvitelszerűen tartózkodó lakosok, köztük az albérletben élők és a szívességi lakáshasználók is. A lakhatási szolgáltatás keretén belül fogadunk hajléktalan ügyfeleket, elsősorban azokat, akiknek korábbi lakáshasználata a kerülethez kötődött.

 • Utcai szociális munka: Az utcai szociális munka egyik legfontosabb eleme, hogy a leginkább veszélyeztetett, csellengő, a családból, iskolai közösségből kiszakadó, a felnőttekkel szemben bizalmatlan ifjúsági korosztállyal kerülhetnek kapcsolatba a szociális munkások. Az utcai szociális munka során a szociális munka teljes eszköztára bevonásra kerül a közösségi típusú módszerek alkalmazásának elsődlegességével. 

 • Készenléti ügyelet: A készenléti szolgálat célja a központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő azonnali segítség, tanácsadás, lelki-segély vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonvonal biztosításával megszervezett szolgáltatás.
  A krízishelyzetben hívható telefonszám: 06/30/525-5638

 • Kórházi szociális munka: a kórházi szociális munka helybevitt szolgáltatás, melyet a központ illetékes munkatársa az egészségügyi intézmény szociális munkás munkatársával, továbbá a kórházi védőnővel szoros együttműködésben végez.

 • Kapcsolat ügyelet: A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása, illetve emellett konfliktuskezelő segítő szolgáltatás nyújtása, gyermekvédelmi közvetítő eljárás (mediáció) biztosítása. A szolgáltatás gyámhivatali, bírósági végzés/határozat alapján, és a kapcsolattartási házirend, valamint a kapcsolattartási együttműködési megállapodás elfogadását, aláírását követően történik.  

 • szociális diagnózis készítése: a szociális diagnózis szociálisan rászorulók egyénre szabott segítségnyújtása. A diagnózis készítése az ügymenetben az a folyamat, amely megalapozza az egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amely során képet kaphatunk az egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési folyamat, amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit a diagnózist készítők és maga az érintett személy összeveti.
 • Jogi, pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, mediáció: a tanácsadások, valamint a családkonzultáció, családterápia és mediáció szolgáltatás előzetes, családgondozói delegálás alapján vehető igénybe, a konzultációs folyamat időpontját és időtartamát a tanácsadó szakember egyezteti az ügyféllel.

Nyitvatartási rend:           hétfő-csütörtök: 8.00 – 18.00 óráig
                                          péntek: 8.00 – 14.00 óráig 
                                              

Ügyfélfogadási rend:       hétfő: 13.00 – 17.30 óráig
                                          kedd-csütörtök: 8.00 – 17.30 óráig
                                          péntek: 8.00 – 13.30 óráig

A nyitvatartási időn túl hívható készenléti telefon száma: 06/30/525-5638.

Központunk a 4-es, 6-os villamos Wesselényi utcai megállójának, illetve a 74-es troli Nyár utcai megállójának közvetlen közelében található.

Elérhetőségek

1073 Budapest, Kertész utca 20. (bejárat a Wesselényi utca felől)
+36 1 352 8672
+ 36 1 352 8673