Óvodai és iskolai szociális segítő

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Család- és Gyermekjóléti Központpályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Óvodai és iskolai szociális segítő Munkakör/feladatkör betöltésére.Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátása a Család-és Gyermekjóléti Központ, mint intézményegység óvodai és iskolai szociális munka feladatkörében. Erzsébetváros köznevelési és közoktatási intézményeiben szociális segítő munka eszközeivel támogatás nyújtása a köznevelési intézménybe járó gyermekek, a gyermek családja, az intézmény pedagógusai számára - egyéni, csoport és közösségi szociális munka végzésével.

Kiemelt feladata az oktatási és nevelési intézményekben végzett, elsősorban preventív jellegű - egyéni és csoportos foglalkozások vezetése mellett - szociális segítő tevékenység biztosítása, fogadóóra és konzultációs idő keretein belül. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, illetve a családjaikban történő nevelkedésének elősegítése érdekében az őt felkereső, vagy jelzőrendszeri tagok által jelzett, küldött ügyfelek számára információt nyújt; a kerületben elérhető, az érzékelt problémára fókuszálva szolgáltatást közvetít.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családban történő nevelkedés elősegítése érdekében kapcsolatot tart és együttműködik a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén jelzést tesz.

Prevenciós programok keretében szervezi és elláthatja tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek korrepetálását; készségfejlesztő, művészeti, egyéb csoportok vezetését, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek kortárs csoportjainak klubszerű működtetését; az ügyfelek nyári táborozását.

Segítséget nyújt a nyári szünetben folyó, utcai szociális munka keretében futó programok szervezésében, lebonyolításában, megállapodás szerint. Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység igénybe vevői nyilvántartásában (KENYSZI) való adatrögzítést magára nézve kötelezőnek ismeri el. Heti rendszerességgel – hétköznap – 5 órában szakmai ügyeletet lát el, ennek keretében fogadja az intézményi egységhez fordulókat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. Az 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a 15/1998. IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Munkavégzés helye: 1074 Budapest, Hutyra F. utca 11-15., 1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatokat várjuk e-mail formájában az [email protected] címre, az azonosítószám: BJ/128-38/2023, a munkakör: óvodai és iskolai szoc. segítő megjelölésével. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, 15/1998. (IV.30.) NM. rend. 2. számú mellékletében felsorolt óvodai és iskolai szociális segítő munkakörre vonatkozó képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát benyújtja
 • A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság
 • Rugalmasság, önállóság
 • Magas fokú problémamegoldó készség, proaktivítás
 • Magasfokú szervezőkészség és kommunikációs képesség
 • Együttműködési készség
 • Pontosság, precizitás és határozottság,
 • Kérjük, a motivációs levelében térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben - Legalább 1-3 év szakmaitapasztalat
 • Gyermekvédelmi területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Csoportokkal végzett szociális munka
 • Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • önéletrajz
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.24. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.27. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.bjhuman.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.28.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.27.