Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona-Szakmai vezető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Időskorúak Tartós Bentlakásos Otthona (Dózsa) Szakmai vezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól
A munkavégzés helye:
1071 Budapest, Dózsa György ú 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza, de a névadóhoz méltó magas elvárások érdekében történő fejlődésre, rendszeres megújulásra nyitott és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A munkaköri feladatok ellátása mellett feladata a Humán Szolgáltató idősek bentlakásos otthonában a Humán Szolgáltató Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az otthon Szakmai Programjában foglalt szakmai vezetői feladatok szakszerű ellátása, irányítása, ellenőrzése, továbbá a törvényes, költséghatékony intézmény működtetés, a szolgáltatások jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Feladat továbbá az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a bentlakásos otthonban a szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt.

Feladatai:

 • a szociális szolgáltatásokra fordított erőforrások tervezése, figyelése és értékelése;
 • kapcsolattartás más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal; • az egység képviselete konferenciákon, szemináriumokon;
 • az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek folyamatos monitorozása és a zökkenőmentes működés érdekében a jogszabályban előírt szakmai és technikai létszám biztosítása;
 • az intézmény orvosi, ápolói, takarítói, irodai kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységének koordinálása, irányítása, felügyelete és annak értékelése;
 • a szükséges jóléti programok és gondozó szolgáltatások koordinálása és értékelése;
 • kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
 • szakmai beszámoló készítése vezetői iránymutatások szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti intézményvezetői munkakör betöltésére előírt szakképzettségek valamelyike,
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság,
 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyéb, a beosztás ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség
 • Releváns nyelvismeret legalább A2-es szinten

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű vezetési képesség,
 • Magas szintű empátiás készség,
 • Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség,
 • A prioritások helyes meghatározásának képessége,
 • Magas stresszkezelő képesség,
 • A pozícióban általában elvárt terhelhetőség,
 • Kiváló szintű pontosság, precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolata, motivációs levél. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 • A pályázó Kjt. 20/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a bíráló bizottság azokba betekinthet.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/128-41/2023, valamint a beosztás megnevezését: Szakmai vezető.
 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes szakmai beszélgetést folytatunk a pályázat benyújtásának határideje után, a kiválasztott és az elutasított pályázót is írásban értesítjük az eredményről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.bjhuman.hu - 2023. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/128-41/2023., valamint a beosztás megnevezését: Szakmai vezető. Négy hónap próbaidő kikötésével kerül sor jogviszony létesítésére. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt juttatások.