Család- és Gyermekjóléti Központ Esetmenedzser

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család- és Gyermekjóléti Központ Esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1073 Budapest, Kertész utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jelen pályázati kiírással keressük azt a személyt, aki a pozíció betöltéséhez szükséges kiválóságot döntő részben már magában hordozza és részt kíván venni abban a munkában, amelyet a VII. kerületiekért végzünk. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletében foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka. Az esetmenedzser alapfeladatai közé tartozik a hatósági jellegű intézkedésben érintett esetek gondozása, esetvitele, a szolgálat tevékenységének szakmai támogatása. A szolgálat megkeresése esetén az eset kapcsán támogatást nyújt és intézkedik. Együttműködik a gyermekvédelmi gyámmal, pártfogó felügyelővel, a gyermekkel kapcsolatot tartó szakemberekkel, intézményekkel és egyéb támogató személyekkel. Együttműködik és rendszeresen konzultál a hatósági intézkedésben érintett ügyfeleket támogató szakemberekkel. A szociális segítőmunkát, továbbá az adatgyűjtéshez kapcsolódó tevékenységét részben „helybe vitt szolgáltatási színtéren”, az ügyfél lakókörnyezetében, illetve egyéb külső helyszínen végzi, mely szerint heti munkaidőkeretének felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében tervezi meg. Tevékenységét a hatályos rendeletek, jogszabályi előírások szerint, továbbá az Intézmény szabályzatainak, az intézményvezető és a szakmai vezető utasításainak megfelelően dokumentálja. A Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerre (GYVR) vonatkozó szabályokat, előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A GYVR tervező és értékelő alrendszerében az adatrögzítést a mindenkori hatályos szabályozásnak megfelelően látja el. Az intézmény kötelezően vállalt feladatainak végrehajtásában (utcai szociális munka, krízisügyelet, kapcsolatügyelet, kórházi szociális munka) megállapodás keretében, illetve a vezető utasítása szerint részt vesz. Heti rendszerességgel szakmai ügyeletet lát el, valamint fogadóórát biztosít a Központ telephelyén. Ennek keretében fogadja az intézményi egységhez fordulókat, illetve az általa gondozottakat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet II.sz. mellékletében felsorolt esetmenedzser munkakörre vonatkozó képesítési előírásoknak megfelelően.,
 • A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Esetmenedzser munkakörben eltöltött legalább 1-3 év gyakorlat;
 • Gyermekvédelmi területen szerzett legalább 1-3 év gyakorlat
 • Egyénekkel, csoportokkal végzett szociális munka
 • Egyéb, a munkakör ellátásához a pályázó által relevánsnak tartott további más végzettség, képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél, a szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. Kérjük, a motivációs levélben térjen ki az elvárt kompetenciák meglétének bemutatására a saját életpálya példáin keresztül.
 • Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 3. § (7) bekezdés alapján kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (1072 Budapest, Nyár utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/56-62/2022, valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.
 • Elektronikus úton Humánerőforrás-gazdálkodási csoport részére az e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság véleményezi, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a kinevezési jogkör gyakorlója dönt a kiválasztásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • bjhuman.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidő után, valamint a hiányosan beküldött és a hiánypótoltatási felhívás elmulasztása esetén a pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázat azonosító számát: BJ/56-62/2022, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser. A kinevezésre 4 hónapos próbaidő kikötése mellett kerülhet sor. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát. Amit kínálunk: az önkormányzat helyi rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban foglalt egyéb juttatások.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.